Livscyklusanalysen

Eco Actions

Eco Actions er en del af vores løbende engagement i at udvikle produkter og services, der forbedre livskvaliteten samtidig med, at det mindsker vores indflydelse på miljøet.

Siden 1990’erne har SCA arbejdet hårdt på at måle og reducere den totale miljøpåvirkning fra vores produkter  gennem en metode som kaldes livscyklusanalyse (LCA).

Med livscyklusanalysen kigger vi på hvert trin i produktionen af TENA produkterne fra forarbejdning af råmateriale til affaldshåndtering. Det gør os i stand til at udregne produktets klimapåvirkning (carbon footprint). Klimapåvirkningen er summen af alle de drivhusgasser der udledes i produktets livscyklus. Med denne information kan vi træffe de miljømæssigt bedste valg. Du kan læse mere om de forskellige trin i et TENA produkts livscyklus på de følgende sider.

Vi er allerede kommet langt. I Europa mindskede vi TENA produkternes klimapåvirkning med mellem 3 og 17 % mellem 2008 og juli 2009. For eksempel har TENA Flex reduceret sin påvirkning med 17 % og TENA Lady med 11 %. (verificeret af tredje part IVL, Det Svenske Miljøinstitut).

For at sikre at vi bliver ved med at gøre fremskridt, har vi sat os nogle ambitiøse mål. Vi har som mål at reducere vores klimapåvirkning yderligere ved:

• At udvikle bæredygtige løsninger gennem løbende forbedringer af vores produktdesign, samt mere effektiv udnyttelse af vores materialer
• At sikre, at de råmaterialer vi bruger, kommer fra ansvarlige indkøb
• At reducere produkt- og emballagespild
• At reducere vores kuldioxidudledning fra fossile brændstoffer, samt købt elektricitet og varme med 20 % mellem 2005 og 2020
• Løbende reducering af affald på vores fabrikker
• At samarbejde med vores leverandører om at reducere kuldioxidudledning gennem hele værdikæden