Generelle vilkår

Essity Hygiene and Health AB (publ)
Essity Denmark A/S
Allerød, Danmark
CVR nr. 20 63 86 13

Henvisninger i det følgende til "Essity", "os" eller "vi" er henvisninger til Essity Hygiene and Health AB (publ) som udbyder af nærværende websted ("Site") medmindre andet fremgår af, at der på et bestemt Site, eller ved en anden ydelse, angives en anden enhed, i hvilket tilfælde "Essity" henviser til denne enhed. Nærværende Anvendelsesbetingelser er gældende i forbindelse med Sites og andre ydelser, hvor der henvises til nærværende Anvendelsesbetingelser.
 
I forbindelse med udbydelsen af sine Sites og nærværende Anvendelsesbetingelser følger Essity svensk lovgivning. Da Essity-gruppen imidlertid omfatter enheder over hele verden, skal det bemærkes, at såfremt et andet selskab angives som udbyder af et bestemt Site eller en bestemt ydelse, kan den nationale lovgivning i det land, hvor den pågældende enhed har hjemsted, foreskrive andre eller yderligere regler. I så fald gælder den relevante nationale lovgivning, og denne følges af den pågældende enhed i det foreskrevne omfang.
 
Juridisk erklæring
 
Materialerne på nærværende Site udbydes af Essity som en service over for selskabets kunder og må kun anvendes til informationsmæssige formål. Det er tilladt at downloade enkelte kopier på de nedenfor anførte betingelser.
 
Ved at downloade materialer, uanset hvilke og i hvilket omfang, fra dette Site accepterer du disse betingelser. Ifald du ikke accepterer betingelserne, må du ikke anvende Sitet eller downloade nogen materialer fra det.

Oplysninger om varemærker
 
Alle navne, logoer og varemærker tilhører Essity, dets associerede selskaber, dets søsterselskaber eller dets licensgivere eller joint venture-partnere. Essity's varemærker og mærkenavne må kun anvendes som angivet i nærværende Anvendelsesbetingelser eller med forudgående skriftlig tilladelse fra Essity.
 
Enhver anvendelse af Essity's varemærker i forbindelse med reklame og promovering af Essity's produkter kræver behørig bekræftelse.
 
Begrænset anvendelse/licens til én kopi
 
Alt indhold på nærværende Site, såsom tekst, grafik, logoer, ikoner på knapper, billeder lydklip og software, tilhører Essity eller dets indholdsleverandører og er beskyttet af svensk og international copyrightlovgivning. Uautoriseret anvendelse eller distribution af noget materiale fra dette Site kan være en overtrædelse af copyrightlovgivning, varemærkelovgivning og/eller andre love og er genstand for civilretlige og strafferetlige sanktioner.
Nærværende Site eller nogen del af nærværende Site må ikke reproduceres, mangfoldiggøres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden vis udnyttes til noget kommercielt formål hvortil der ikke foreligger en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Essity. Du må downloade én (1) kopi af de oplysninger der findes på Essity's Sites, på en enkeltstående computer, dog udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle, interne brug.
 
Du må ikke modificere, anvende eller overføre oplysningerne til noget kommercielt formål, og du må heller ikke fjerne nogen anmærkning om copyright eller anden ophavsret fra oplysningerne. Du accepterer, at du er ansvarlig for at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne og for at sikre, at alle din organisations ansatte og underleverandører – hvor dette er relevant – overholder disse begrænsninger.
 
Du er ansvarlig for overholdelse af al relevant copyrightlovgivning. Vi tillader, at du laver kopier af nærværende Site som nødvendige hændelige handlinger, mens du kigger på det, og du må udskrive en kopi til din egen personlige anvendelse af så meget af Sitet, som det er rimeligt til private formål. Enhver anden anvendelse af strengt forbudt. Du må ikke indsætte dette Site eller linke til en anden side end webstedet uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Essity giver dig ingen eksplicit eller implicit rettighed vedrørende nogen patenter, copyright, varemærker eller oplysninger om forretningshemmeligheder.
 
Fraskrivelse af garanti

De her indeholdte oplysninger stilles til rådighed "som forefundet", uden nogen eksplicit eller implicit garanti af nogen art, inklusive garanti for salgbarhed, mod krænkelse af intellektuel ejendomsret eller for egnethed til noget bestemt formål. I tilfælde af, at Essity linker til en tredjeparts websted, er dette udelukkende med henblik på brugervenlighed, og Essity har intet ansvar for indholdet eller nøjagtigheden af oplysninger, der findes på et sådant websted.
 
Essity har ikke, under nogen omstændigheder, noget erstatningsansvar for skader af nogen art – inklusive, men ikke begrænset til, erstatning for tabt fortjeneste, afbrydelse af forretningsgang eller tab af information – der måtte opstå som følge af anvendelsen af eller manglende evne til at anvende oplysningerne, heller ikke selv om SCA er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.
 
Desuden garanterer Essity ikke, at oplysninger, tekst, grafik, link eller andet som kan være indeholdt i disse oplysninger, er nøjagtige eller komplette. Essity kan på ethvert tidspunkt uden varsel foretage ændringer af dette indhold eller af de her beskrevne produkter. Essity påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger eller materialer, der er lagt ud på dette Site.
 
Materiale indsendt af brugere
 
Alt materiale og alle oplysninger og anden kommunikation som du overfører eller sender til dette Site ("Kommunikation"), vil blive betragtet som ikke-fortroligt, ikke-eksklusivt, tilladt at videreudleje på licens og ikke omfattet af nogen ejendomsret. Essity har ingen forpligtelser i forbindelse med Kommunikationen.
 
Ifald du indsender personlige data til dette Site eller på anden vis til Essity, tillader du hermed Essity at anvende sådanne data til at evaluere dine oplysninger og til at markedsføre Essity's produkter og ydelser, inklusive retten til at overføre dataene til tredjelande og postere dine personlige data på internettet. Essity er underlagt svensk lov vedrørende denne bearbejdning af personlige data, og du kan kontakte Essity i tilfælde af ukorrekte data eller andre emner i forbindelse med de personlige data.
 
Du må ikke postere nogen Kommunikation, som kan vurderes at være stødende eller at krænke andre personers privatliv, eller som kan betragtes som kommerciel markedsføring, eller som på nogen måde er illegal eller upassende. Essity sletter sådan Kommunikation, når vi bliver opmærksom på den, og vi forbeholder os ret til at ekskludere dig som bruger af vores Site eller ydelse.
I forbindelse med anvendelse af tredjeparts ydelser, såsom Facebook, kan tredjeparts betingelser også være gældende. For eksempel anvender Facebook sin "Erklæring om rettigheder og ansvar" for alle brugere af og besøgende på Facebook, og vi anbefaler at du læser disse betingelser før du anvender nogen sådan ydelse fra tredjepart.
 
Andet
 
Essity kan på ethvert tidspunkt revidere nærværende Anvendelsesbetingelser ved at opdatere nærværende postering. Essity forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt uden varsel efter eget valg, at (1) ændre nærværende Juridiske erklæring, (2) overvåge og fjerne posteringer og/eller (3) ophøre med at stille Sitet til rådighed.
 
I tilfælde af at nogen forudsætning, betingelse eller bestemmelse i nærværende Juridiske erklæring bestemmes at være ulovlig, ugyldig, bortfaldet eller af nogen grund uden retskraft, vil de øvrige forudsætninger, betingelser og bestemmelser ikke på nogen måde blive påvirket eller begrænset som følge heraf.